„Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce”

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy (nr MEiN/2023/DPI/2077) realizowane jest do 31 grudnia 2026 r.  Celem zadania jest pogłębienie wiedzy naukowej prezentującej sytuację osób starszych w wymiarze społeczno-ekonomicznym, zdrowotnym, rodzinnym, a także dostępności i korzystania z usług społecznych, relacji międzypokoleniowych, włączenia cyfrowego, wartości istotnych dla seniorów z perspektywy ich jakości życia, potrzeb osób w wieku senioralnym, możliwości i stopnia ich zaspokojenia oraz realizowanych przez seniorów działań w kontekście ich przeszłych doświadczeń życiowych i obecnych możliwości. Określone zostaną także strategie życiowe seniorów oraz ich wybory dotyczące stylu życia

38 mln

Liczba ludności w Polsce

8,5 mln

Liczba osób w wieku 60+

0,7 mln

Liczba osób aktywnych zawodowo 60+

Nasz Zespół

Nad projektem pracują eksperci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.